Hundehuset.jpg

Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.1
Lokalforeningens navn er Nibe civile Hundeførerforening.

1.2
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

2. Tilknytning

2.1
Lokalforeningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2
Lokalforeningen må ikke handle i strid med landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

 

3. Formål

3.1
Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejdet og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov, herunder også at afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

3.2
Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, på hundens præmisser, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund, samt gennem uddannelse, at kvalificere medlemmer til at bidrage aktivt i lokalforeningens, kredsens og landsforeningens aktiviteter, herunder som instruktør, dommer etc.

3.3
Det er desuden foreningens formål at arbejde med breddetræning, herunder at tilbyde grundlæggende opdragelse af familiehunden samt at lave tiltag, som fremmer børns og unges forståelse for hundens behov, adfærd, håndtering og anvendelse.

 

4. Medlemmer

4.1
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder, der følger heraf.

4.3
Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

 

5. Kontingent

5.1
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

5.2
Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, hvis man er i restance med kontingent eller træningsgebyr.

5.3
Medlemmer, der ikke inden 31. januar har betalt kontingent, kan slettes som medlem af lokalforeningen.

5.4
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelle træningsgebyrer.

5.5
For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

 

6. Generalforsamling

6.1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

6.2
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer i lokalavisen og/eller på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

6.3
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

6.4
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

6.5
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

6.6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.7
Alle interesserede har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, har stemme- og taleret. Hvert medlem har en stemme, og stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigedes medlemmers stemmer.

6.9
Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget som information sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom og samtidigt til formanden indsender skriftlig redegørelse over sager, der ønskes behandlet.

7.2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

8. Bestyrelsen

8.1
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.2
Formand vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen på lige år. Kassereren vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen på ulige år.

8.3
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år med afgang af 1 bestyrelsesmedlem det første år og 2 bestyrelsesmedlemmer det andet år. Første gang ved lodtrækning.

8.4
Genvalg kan finde sted.

8.5
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og bestyrelsesmedlem.

8.6
Bestyrelsen kan nedsætte og udpege medlemmer til udvalg.

8.7
Bestyrelsen kan udpege kvalificeret kasserer uden for bestyrelsen, såfremt dette anses for formålstjenligt. I så fald deltager udpegede kasserer i bestyrelsesarbejdet, med samme rettigheder og forpligtigelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.8
Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

8.9
Bestyrelsen har til opgave at udarbejde en årskalender snarest muligt efter afholdt generalforsamling.

8.10
Bestyrelsen har til opgave at udarbejde et sæt af værdier som minimum revideres det år hvor formanden er nyvalgt.

8.11
Bestyrelsen har til opgave at udarbejde en målsætning for lokalforeningen som minimum revideres det år hvor formanden er nyvalgt.

8.12
Bestyrelsen har til opgave at iværksætte tiltag der med udgangspunkt i værdierne opfylder målsætningen.

8.13
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8.14
Bestyrelsen har til opgave at udarbejde et budget for året.

8.15
Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

8.16
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen, og mindst en af disse er formand eller næstformand.

8.17
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse i forening. Der kan meddeles prokura.

 

9. Udgiftsdækning

9.1
Bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer arbejder ulønnet.

9.2
Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

 

10. Regnskabsår

10.1
Lokalforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 6 dage, før dette fremlægges på den ordinære generalforsamling.

10.2
Bestyrelsen skal sikre at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

 

11. Økonomi

11.1
Bestyrelse kan optage driftskreditter til finansiering af foreningens løbende drift, hvis bestyrelsen er enig herom.

11.2
Bestyrelsen kan optage lån til foreningens anlægsinvesteringer, hvis bestyrelsen er enig herom.

11.3
Lån og/eller driftskreditter optages på normale vilkår, men må på optagelsestidspunktet ikke, uden generalforsamlingens samtykke, overstige halvdelen af summen af kontingenter, indtægtsført i regnskabsåret før optagelse af lån og/eller driftskreditter.

 

12. Disciplinærsager

12.1
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelse for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

13. Konkurrencer

13.1
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved klubbens konkurrencer og opvisninger.

13.2
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse godkendes af bestyrelsen.

13.3
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’ s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

 

14. Opløsning

14.1
Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.

14.2
Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

14.3
I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logoer.

14.4
Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

14.5
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital følgende poster efter følgende fordeling, således at egenkapitalen og indtægt fra realisering af øvrige værdier først og fremmest bruges til at sikre økonomien for bortskaffelse af bygninger, containere, fundament, kloakker m.v., dernæst at tilbagebetale årets kontingentindbetalinger fra medlemmerne. Den resterende sum, herunder eventuelt overskud fra indtægt af salg af klubhus, redskaber m.v. gives til en forening, som har til formål bl.a. at varetage hundes tarv og velfærd. Foreningen vælges af den sidst siddende bestyrelse. Eventuelle tilbageværende materialer og remedier tilbydes til andre hundeklubber efter valg af sidst siddende bestyrelse.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, onsdag d. 30. januar 2019.

Kaj Pharsen
Formand

Nyheder

Sponsorer